israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

פעילות ואירועים | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

מצטייני המבחן המסכם בישיבת "עמל התורה" ביקרו במעונו של מרן הגאון

רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה ובבית הגאון רבי חיים וואלקין שליט"א מגדולי המשגיחים בדורנו

לביקור נדיר ומרומם בבית גדולי ישראל שליט"א זכו קבוצה של כ-20 בחורים אשר הצטיינו במבחן המסכם בגמרא בישיבת "עמל התורה" לביקור הצטרפו ראש הישיבה הרב דוד טביב שליט"א וכן הגאון הרב אלחנן אפללו שליט"א שדאג לקיומו של הביקור באשר הינו מתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רב"מ אזרחי שליט"א והגר"ח וואלקין שליט"א, שהדגישו את הערכתם המופלאה אליו ואת הזכות לשמוע ממנו שיעורים בישיבה .

הגאון רבמ"א שליט"א קיבל בהערכה מיוחדת את הבחורים והכניסם לחדר לימודו הפרטי בהדגישו כמה וכמה פעמים "אתם נראים מצוין ....." ולאחר מכן נשא בפניהם דברי חיזוק בגודל מעלת "בן ישיבה " שהיא גדולה יותר ממעלת " בן תורה",
ובירכם שיזכו להיות גדולי ישראל ממש וכלשונו " לא פחות מכך ....אינני רואה שום סיבה שלא יהיה כך ..." והוסיף להרעיף מברכותיו על הבחורים והרבנים שליט"א ,כאשר מספר תלמידים שהצטיינו במיוחד במבחן המסכם זוכים לקבל את ספרו החדש "ברכת מרדכי" על המשמרת חיים .

לאחר מכן נכנסו הבחורים היקרים ביראת כבוד לביתו של הגאון רבי חיים וולקין שליט"א מזקני המשגיחים בדורנו אשר קיבלם בחביבות נדירה ומסר בפניהם "ועד" בחשיבות מעלת "יישוב הדעת" הנצרכת לכל בן ישיבה תוך שילוב מעשים מופלאים ונדירים מהחפץ חיים ושאר גדולי ישראל וסיים המשגיח את דבריו בבקשה שהדהימה את הבחורים והרבנים באומרו "בחורים חביבים אנא כשתהיו בירושלים תכנסו אלי שוב " בהתרוממות הרוח ובמשנה מרץ שבו הבחורים לישיבה עם מטען עצום של כוחות חדשים לסוגיות החדשות בפרק ראשון בקידושין .

 

מצטייני המבחן המסכם בישיבת עמל התורה ביקרו במעונו של מרן הגאון

מצטייני המבחן המסכם בישיבת עמל התורה ביקרו במעונו של מרן הגאון

מצטייני המבחן המסכם בישיבת עמל התורה ביקרו במעונו של מרן הגאון

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550